Studium

 

        

   Čím se vyznačují obecné a komparativní dějiny

 • zabývají se výkladem a zkoumáním obecných jevů, procesů a problémů (utváření národů, urbanizace, cestování a jinakost, zrod občanské společnosti...)
   
 • témata se vykládají a bádají v širší a srovnávací perspektivě, nikoliv v uzavřeném rámci národních či státních dějin
   
 • komparativní dějiny využívají poznatků a teore-tických i metodologických nástrojů dalších huma-nitních a společenských věd (etnologie, geogra-fie, sociologie, politologie...)
 
 
    

   Co seminář nabízí svým studentům

 • osvojení si schopnosti řešit otázky dějin originál-ně, podnětně, s kritickým nadhledem, v širším kon-textu a s hlubším porozuměním
   
 • podporu samostatné a tvůrčí činnosti, seznámení s inovativními trendy světové historiografie      
    
 • jedinečnou možnost využít řady mezinárodních kontaktů semináře, zapojení do výuky se zahra-ničními studenty a profesory
   
 • přátelskou a uvolněnou atmosféru, individuální přístup k studentům  
   
 
 
   
   

   Co se v našem semináři učí a zkoumá

 • období: od raného novověku po současnost
   
 • oblast: evropské a světové dějiny; české dějiny v evropském kontextu
   
 • přístupy: témata na pomezí kulturních a sociálních dějin, dějin politických, dějin ekonomiky a idejí
    
 • témata: urbánní dějiny, formování identit, vnímání kulturní jinakosti, vnímání prostoru, dějiny techno-logií, utváření Evropy a mnohá další...
 
 
   

   Předpoklady ke studiu této specializace

 • myšlenková otevřenost a ochota učit se novým a netradičním přístupům k dějinám
   
 • odhodlání pojmout důkladnou teoretickou a meto-dologickou průpravu jako výzvu a cestu k profes-nímu růstu
    
   
 • zájem o interdisciplinární přesahy směrem k jiným oborům
   
 • radost z využití své znalosti cizích jazyků během studia