Profil studia

Proč studovat obecné a komparativní dějiny

Obecné a komparativní dějiny se zakládají na určitém přístupu ke zkoumání dějin: za svůj předmět si vybírají historický problém, otázku; cíl, k němuž směřují, spatřují ve vysvětlení a pochopení daného problému; výchozí metodu nacházejí v historickém srovnání. Těmito nejobecnějšími předpoklady se řídí také koncepce specializačního studia obecných a komparativních dějin, které zajišťuje tento Seminář (SOKD). Studium se orientuje tématicky – tedy nikoliv na konkrétní region či historickou epochu, nýbrž na problémy obecné povahy. A jakkoliv je možné studovat tyto problémy pouze v jejich místních a časových projevech, k plnému objasnění historických problémů napomáhá teprve širší, komparativní úhel pohledu.

 
Obecné a komparativní dějiny tedy představují jedinečnou nabídku především pro takové studenty historie, kteří se pokoušejí z historické perspektivy nahlížet na obecné problémy společenského a kulturního vývoje. Jsou vítaným polem pro ty studenty, jež se nechtějí omezovat ve svém studijním a badatelském úsilí na prostý souhrn faktů. Nabízejí prostor pro studenty, jimž nevyhovuje striktní horizont státně-národních dějin, přičemž ovšem komparativně pojatá analýza společenských jevů a procesů v rámci určitého národního či jiného rámce je rovněž možným tématem, a to včetně rámce dějin českých – neboť komparativní přístup lze pochopitelně uplatnit i na české dějiny. V neposlední řadě SOKD uspokojí také ony intelektuálně náročné adepty historie, kteří sledují vývoj svého oboru a chtějí držet krok se soudobými poznatky a trendy. Patří ostatně k tradici tohoto pracoviště, že nejen soustavně reflektuje nejnovější dění na poli světové historiografie, ale také se aktivně a sebevědomě podílí na jejím dalším směřování, ať již v oblasti teoretických přístupů, metodologických inovací či tématických nápadů.
 
Přistupovat k historii z obecného a komparativního hlediska znamená především vnímat historické jevy a problémy v širších souvislostech. Zdárné a přínosné studium proto předpokládá adepta myšlenkově otevřeného, jenž bude ochotný učit se jak teoretickému uvažování o problémech dějin, tak také poznatkům a metodám ležícím za hranicemi tradičně chápané historiografie. Dobrá znalost alespoň jednoho světového jazyka je nezbytná pro studium běžně doporučované cizí odborné literatury, a rovněž pro účast na přednáškách a kurzech zahraničních hostů. Ostatně teprve příslušná jazyková výbava umožňuje výzkum cizojazyčných pramenů, bádání v cizím regionu, či studijní pobyt v zahraničí.
 
Úspěšný absolvent obecných a komparativních dějin zužitkuje vynaložené úsilí ve schopnosti vymezovat a řešit badatelské problémy originálním a podnětným způsobem, a to v široké mezioborové a mezinárodní perspektivě. Soustavně rozvíjená pozornost vůči hlubší povaze historických fenoménů a jejich příčin, důsledků či vzájemných vztahů z něj učiní rovnocenného partnera v obecných vědeckých a intelektuálních debatách. V neposlední řadě bude schopen pojímat jak historickou vědu, tak i svou vlastní odbornou činnost (sebe)kriticky, s nezbytným nadhledem a vědomím jejich těsné vazby k aktuálním problémům života a společnosti.

Jak vypadá studium v Semináři obecných a komparativních dějin

Specializace obecné a komparativní dějiny se soustřeďuje do výběrového (případně diplomního) semináře a tří základních kurzů, jimiž jsou „Komparativní dějiny Evropy“, „Ekonomika a politika“ a „Kultura a společnost“. Další kurzy, jež jsou součástí programu, představují „Evropské politické systémy ve srovnávací perspektivě“ a „Úvod do evropských studií“. Jejich výuku rovněž zajišťují kmenoví pracovníci Semináře obecných a komparativních dějin. Kursy jsou vedeny převážně jako dialog se studenty, důraz je kladen na samostatnou práci s doporučenou literaturou.
 
U přednášek „Myšlenkový svět předmoderního člověka“, „Mimoevropské civilizace“ a „Moderní historiografie“ naopak předpokládáme, že studenti je absolvují v rámci výuky kolegů, s nimiž Seminář dlouhodobě spolupracuje, tj. u Doc. Dr. Martina Nejedlého, Doc. Dr. Markéty Křížové, Dr. Daniely Tinkové, prof. Jiřího Štaifa a Dr. Michala Pullmanna. Specializační přednášky si studenti mohou vybrat dle vlastního zájmu buď přímo z nabídky SOKD, případně z nabídky dalších pracovišť FF UK či, po dohodě, také z jiných fakult UK. Specializace obecné a komparativní dějiny tak cíleně otevírá možnost mezioborového přístupu především prostřednictvím spolupráce s kolegy s etnologickou a sociologickou formací.
 
Při volbě seminárních a diplomních témat program upřednostňuje koordinaci s probíhajícími badatelskými projekty a podněcuje studenty, aby se do projektů zapojili. Zdatným studentům se pak otevírá cesta k publikaci svých výsledků ve výstupech těchto projektů.
 
Doktorský seminář je přístupný všem studentům a hostům. Jeho program kombinuje diskuze o aktuálních otázkách týmových výzkumů SOKD s prezentacemi individuálních projektů a přednáškami hostů. Magisterským studentům SOKD seminář umožňuje konfrontaci svých badatelských projektů s ostatními studenty, doktorandy, pracovníky semináře a hosty z jiných pracovišť, kteří vždy představují neúprosně kritické publikum, avšak také přívětivé a nápomocné kolegium.
 
Studenti SOKD se mohou zúčastnit také cizojazyčné výuky, kterou Seminář nabízí zahraničním studentům programu Erasmus. Program specializace Obecné a komparativní dějiny je postaven tak, aby všichni jeho studenti mohli během magisterského studia využít poměrně širokých možností zahraničního studia, ať už v rámci stipendijního pobytu na některé z evropských univerzit, s nimiž SOKD uzavřel již na dvě desítky přímých bilaterálních dohod o vzájemné výměně studentů (Erasmus), či na principu jiné formy nabídek studia v zahraničí.

Kde najít podrobnější informace

Konkrétnější představu o obsahu studia získáte, pokud si prohlédnete některé další sekce našich stránek: zejména sylaby, náplň státní zkoušky, témata výzkumu nebo projekty, ale také seznam obhájených diplomových prací či osobní stránky členů semináře. Můžete rovněž osobně navštívit jednotlivé kurzy – jste všude předem vítáni. Máte-li konkrétní dotazy, neváhejte obrátit se v konzultačních hodinách na naše vyučující. Řadu vašich otázek vám však ochotně zodpoví zejména redaktoři těchto stránek.