Členové

Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.


    

Kontakt a konzultace:

 • Středa, 12:30-14:00, 302b
  E:mail: ira.jaroslav@seznam.cz

Kurzy vyučované v češtině:  

 • Proměny evropské identity(HES)
 • Historický vývoj Evropy v komparativní perspektivě (HES)
 • Komparativní dějiny (HOD)
 • Bakalářský/diplomní seminář Identita a spo-lečnost v moderních evropských dějinách
 • Seminář k obecným dějinám novověku I.

Zaměstnání
 • od 2016: odborný asistent interní, FF UK Praha (Ústav světových dějin)
   
 • 2012 – 2016: externí vyučující, FF UK Praha (program TEMA Erasmus+)
   
 • od 2010: externí vyučující na VŠ CEVRO Institut
   
 • 2008 – 2011: vědecký pracovník, FF UK Praha
 
Vzdělání
 • 1998: absolvování Masarykova gymnázia v Plzni
   
 • 1998-2005: magisterské studium na FF UK v Praze (obory historie - politologie)
   
 • 2005-2013: doktorské studium na FF UK v Praze, obor Historie/obecné dějiny (specializace obecné a komparativní dějiny).

  Název dizertace: Lokální a národní identita v historických monografiích českých, moravských a haličských měst (1860-1900).

Odborné zaměření
 • Středoevropské a české dějiny (zejména) 19. století
 • Urbánní dějiny, dějiny a teorie místního dějepisectví
 • Modernizace městské společnosti, utváření moderní samosprávy
 • Utváření občanství a občanské společnosti
 • Dějiny a teorie identit
 • Dějiny politického myšlení a politické kultury
 • Teorie a metodologie historické vědy
   
Zahraniční studijní a badatelské pobyty 
 • Biblioteka Jagiellońska, Krakov (celkem 8 týdnů, 2005, 2006, 2007, 2009, 2017)
 • Library of European University Institute, Florencie (2 týdny, 2007)
 • Universitätsbibliothek, Lipsko (4 týdny, 2011)
   
Projekty, konference, atd.  
 • CLIOHRES: 9/2005 – 3/2006 asistent projektu; od 4/2006 člen-doktorand projektu; pátá pracovní skupina Frontiers and Identities.
 • Výzkumný záměr České země uprostřed Evropy včera a dnes, MSM0021620827, FF UK (účast 2008-2011).
 • Specifický výzkum: 2/2007-12/2007; hlavní řešitel; název projektu: Město, text a identita v 19./20. století: teoretické a metodologické problémy.
 • Jan Amos Komenský jako místo paměti. Polyvalentní imaginace paměti a (re)konstruování
  kánonu, spoluřešitel (GAČR, FLÚ AVČR, 2011-2014)
 • Aktivní účast na 8. (Stockholm 2006), 9. (Lyon 2008) a 10. (Gent 2010) Mezinárodní konferenci urbánních dějin (EAUH); člen místního organizačního výboru 11. Mezinárodní konference urbánních dějin (Praha 2010) 
   
Publikační činnost
 
 •  IRA Jaroslav: "Požívání a zneužívání poznámek pod čarou", Dějiny - Teorie - Kritika 2/2016, s. 285-299.
 • IRA Jaroslav: "Topografie paměti: Reálná a imaginární místa kulturního vzpomínání", In: Lenka ŘEZNÍKOVÁ a kol., Figurace paměti. J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. Praha: Scriptorium, 2014.

 • IRA Jaroslav: "Paměť v národní a transnacionální perspektivě", In: Lenka ŘEZNÍKOVÁ a kol., Figurace paměti. J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. Praha: Scriptorium, 2014.

 • IRA Jaroslav: "Město", in: Lucie STORCHOVÁ a kol., Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě, Praha: Scriptorium, 2014, s. 338-355. 

 • LARGUECHE Aladin. – SARGENT Andrew – KALIVODOVÁ Eva – IRA Jaroslav: “Resistances in the Field of Frontiers and Identities: A new connecting theme or an interdisciplinary tool for comparative research?” In: Luďa KLUSÁKOVÁ, Martin MOLL (eds.), Crossing Frontiers and Resisting Identities, Pisa, Edizioni Plus, 2010.

 • IRA Jaroslav – SARGENT Andrew. – LARGUECHE Aladin – KALIVODOVÁ Eva: “Outcomes and Outlooks: Resistance after the Case Studies,” In: Luďa KLUSÁKOVÁ, Martin MOLL (eds.), Crossing Frontiers and Resisting Identities, Pisa: Edizioni Plus, 2010.

 • IRA Jaroslav: “TWG4: Work, Gender, and Society on Frontiers and Identities,” In: Luďa KLUSÁKOVÁ, Martin MOLL (eds.), Crossing Frontiers and Resisting Identities, Pisa: Edizioni Plus 2010.

 • IRA Jaroslav: "Creating Local and Broader Identities: Historical Monographs on Bohemian, Moravian, and Galician Towns (1860-1900)", In: Luďa KLUSÁKOVÁ, Laure TEULIERES (eds.), Frontiers and Identities: Cities in Regions and Nations, Pisa: Edizioni Plus 2008, s. 251-266. 

 • IRA Jaroslav - SUŠOVÁ Veronika - KROCOVÁ Martina: "The Notion of Good Citizenship (1848-1918): The Austria-Hungary Empire in Czech Perspective", In: Steven G. ELLIS, Gudmundur HÁLFDANARSON, Kathy ISAACS (eds.): Citizenship in Historical Perspective, Pisa: Edizioni Plus, 2006, s. 163-179. 

 • IRA Jaroslav: "Dějiny politických pojmů: nové roviny, nové přístupy a nové otázky", In: Dějiny – Teorie – Kritika 2/2004, s. 213-236.