Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Dvacáté století – The Twentieth century

Vydavatel | Adresa redakce | Redakční rada | Distribuce | Závazné pokyny pro autory | Obsahy jednotlivých ročníků

Vědecký recenzovaný časopis, který vznikl v roce 2004 jako periodikum Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze; je vydáván v českém a nově též v anglickém jazyce.

Odborným posláním časopisu je šířit v České republice i mimo ni nové vědecké poznatky z pera předních českých a zahraničních historiků (případně dalších odborníků), získané na poli moderně koncipovaného bádání o dějinách dvacátého století. Z hlediska obsahového zaměření se jedná o politické, hospodářské, sociální a kulturní dějiny dvacátého století v evropském (světovém) kontextu. Tři čtvrtiny objemu periodika jsou věnovány původním studiím. Zhruba třetina došlých příspěvků je obvykle vrácena k dopracování, k úpravě nebo zcela odmítnuta. Všechny příspěvky jsou posuzovány dvěma nezávislými odborníky; časopis je tedy od svého vzniku recenzovaným odborným periodikem.

Do roku 2008 měl časopis periodicitu jednou ročně; od ledna 2009 má periodicitu dvakrát ročně; liché číslo vychází vždy v českém jazyce, sudé číslo vždy v anglickém jazyce; časopis má řádně přiděleno (ISSN 1803-750X), je evidován Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 18754).

Časopis je vydáván v českém a nově i v anglickém jazyce; od roku 2009 všechny studie obsahují anglický abstrakt.

Vydavatel

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1.

Adresa redakce

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav světových dějin, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1.

Kontaktní osoba

doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. | makovar@atlas.cz | tel.: +420 221 619 207

Odpovědný redaktor

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. | jsoukup2003@yahoo.com | tel.: +420 221 619 207

Redakční rada

Předseda

Martin Kovář (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Česká republika)

Členové

Distribuce

Distribuci zajišťuje ediční referát Oddělení vědy FF UK v Praze a Ústav světových dějin FF.

Závazné pokyny pro autory

 1. Časopis přijímá studie dvojího typu – velké studie o rozsahu do 40 normostran a menší studie o rozsahu do 20 normostran, a to jak v jazyce českém (pro lichá čísla), tak v jazyce anglickém (pro sudá čísla).
  Studie jsou přijímány výhradně ve Wordu, písmo Times New Roman, velikost písma dvanáct, jednotlivé řádky jsou zarovnány do bloku; u odstavců žádáme používat tabulátor nastavený na 1,25 bodu.
 2. Poznámky jsou řazeny pod čarou; číslovány jsou průběžně (ve Wordu, písmo Times New Roman, velikost písma 12, zvolit na liště Vložit, Odkaz, Poznámka pod čarou a Vložit; někde je na liště tlačítko AB1, které automaticky vytvoří poznámku pod čarou). Poznámky musí být zarovnány do bloku, každá odražena tabulátorem nastaveným na 1,25, stejně jako odstavce v každé studii).
 3. Vzor citací
  1. knihy:
   NEVILLE, P., Hitler a appeasement. Britský pokus zabránit druhé světové válce, Praha 2008, s. 41. (v anglické verzi p. 41 nebo pp. 41-54.)
  2. článek ve sborníku:
   NÁLEVKA, V., Stalin, Mao Ce-tung, Gottwald a začátek války v Koreji, in: KOVÁŘ, M. – NÁLEVKA, V. (ed.), „Dvacáté století“. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2006, s. 100.
  3. článek v historickém časopisu či v knize:
   KOVÁŘ, M., Alžbětinská Anglie. Stabilizace nového režimu (1561-1567), in: Historický obzor, ročník 10, 1999, č. 11-12, s. 251.
   nebo
   JACOBSON, J., Strategies of French Foreign Policy after World War I, in: The Journal of Modern History, Vol. 55, 1983, No. 1, s. 79.
  4. článek z internetu:
   ADDISON, P., Why Churchill Lost in 1945, in: http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/election_01.shtml.
  Pokud opakujeme citaci ze stejného článku u poznámek, které na sebe bezprostředně navazují, použijeme:
  • Tamtéž, s. 23 (v anglické verzi Ibid, p. 23).
  V článku neopakujeme celý název knihy nebo článku, pokud jsme z nich již jednou citovali:
  • NEVILLE, P., c. d., s. 34.
  Pokud jsme v článku použili více děl od jednoho autora, citaci zkrátíme:
  • NEVILLE, P., Hitler..., s. 23.
  • NEVILLE, P., The Origins..., s. 570.

Obsahy jednotlivých ročníků

2004 | 2005 | 2006 | 2009

Dvacáté století 2004

Úvodní slovo - Martin Kovář a Vladimír Nálevka

Jan Adamec: Shifting Identities, Changing Loyalties, Cleansing Spaces. The Fate of the Population on the Territory of the Western Ukraine and Western Belorussia during 1939-1941

Václav Horčička: Anšlus? Rakousko-německé vztahy v éře Gustava Stresemanna, 1923-1929

Martin Kovář: „Nepokoje“. Příspěvek k analýze rozhodující fáze boje Irů za nezávislost ve Velké Británii v letech 1916/19-1922

Vladimír Nálevka: Československo-španělské vztahy v letech občanské války 1936-1945

Lukáš Babka: K počátkům sovětského vězeňství (Utváření trestního a vězeňského aparátu v letech 1917-1924)

Zdeněk Beránek: Situace v Alžírsku po vypuknutí ozbrojeného povstání

Jan Frank: Severní Irsko v letech 1963-1973

Radek Hubálek: Cesta k nezávislosti Nigérie

Marie Matúšů: Zvláštní skupina D. Několik pohledů na jednu z kapitol československého vojenského exilového odboje za druhé světové války

Karel Smetana: Možnosti předčasného vyřešení sárské otázky a francouzsko-německá jednání 1929-1930

Markéta Rubešová:Dětství a dospívání v neklidné době (Život mladé izraelské a palestinské generace)

Recenze a zprávy

Dvacáté století 2005

Úvodní slovo - Martin Kovář a Vladimír Nálevka

Václav Horčička: Neúspěšná mise velvyslance Tarnowského. Vztahy Spojených států a Rakouska-Uherska v předvečer vstupu USA do první světové války

Martin Kovář: Britský fašismus mezi dvěma světovými válkami (Příspěvek k analýze některých typů pravicového extremismu na Britských ostrovech v letech 1919-1939)

Vladimír Nálevka: Španělé v poválečném Československu

Jan Pelikán: Diskuse nejvyššího stranického vedení Jugoslávie v květnu 1969 i případných sankcích proti Milovanu Djilasovi

Jaromír Soukup: Počátky okupace Porýní. Britská okupační zóna v Kolíně nad Rýnem a jeho okolí v letech 1918-1919 (Příspěvek ke studiu britsko-německých vztahů po první světové válce a k příčinám politiky appeasementu)

František Stellner – Radek Soběhart: Politické aspekty vývoje výmarské republiky za Velké hospodářské krize (Brüningova éra)

Stanislav Tumis: Ženské mírové hnutí ve Velké Británii na přelomu 19. a 20. století (Příspěvek ke studiu pozdně viktoriánského a edwardiánského appeasementu před první světovou válkou)

Jan Bárta: Mnohostranná přípravná jednání v Dipoli – prolog ke Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě

Tomáš Ehler: Spojené státy americké a sjednocení Německa

Petr Janoušek: Od Chruščovových ultimát k Ženevě. Adenauerova zahraniční politika v počáteční fázi druhé berlínské krize v letech 1958-1959

Tomáš Perman: Příspěvek k historiografické diskusi o politice appeasementu v anglicky psané odborné literatuře

Recenze a zprávy

Dvacáté století 2006

Úvodní slovo - Martin Kovář a Vladimír Nálevka

Václav Horčička: Na křižovatce. Spojené státy a Rakousko-Uhersko na přelomu let 1916-1917

Ondřej Houska: Od Locarna do Tirany. Československo-italské vztahy od října 1925 do listopadu 1926

Vladimír Nálevka: Stalin, Mao Ce-tung, Gottwald a začátek války v Koreji

Lukáš Novotný: Konzervativní vláda Stanleyho Baldwina a její odmítnutí Ženevského protokolu. Příspěvek k pokusům o vytvoření kolektivní bezpečnosti ve dvacátých letech 20. století

Jan Pelikán: Příspěvek k účasti českých dobrovolníků v srbsko-turecké válce v roce 1876

Aleš Skřivan ml.: K vývoji a významu zahraničního obchodu ČLR v letech 1949-1978

František Stellner: Vilém II. a zánik monarchie v roce 1918

Martin Kovář – Jaromír Soukup – Stanislav Tumis: Vznik a vývoj britského sociálního státu ve 40.-60. letech 20. století. Příspěvek k politickým, sociálním a hospodářským dějinám Velké Británie po roce 1945

Aleš Bříza: „Athény na Sprévě jsou mrtvé, Chicago na Sprévě se rodí!“ Příspěvek k fenoménu „zlatých dvacátých let“ Výmarské republiky

Pavol Jakubec: Pomníchovská fáza československo-poľského sporu o Javorinu (jeseň 1938-jeseň 1939)

Recenze a zprávy

Dvacáté století – The Twentieth Century 2009

Číslo I/2009

Jaroslav Fiala: Od studené k imaginární válce. K angloamerické historiografii vzniku studené války v kontextu mezinárodních vztahů

Radek Soběhart: Pojem „politična“ v teorii Carla Schmitta. Příspěvek k dějinám idejí Výmarské republiky

Ondřej Žíla: Demografická situace v Bosně a Hercegovině v devadesátých letech 20. století. Nucené migrace jako klíčový faktor proměn etno-demografického stavu Bosny a Hercegoviny

Václav Horčička: Vstup Rakousko-Uherska do první světové války a jeho důsledky v hospodářské a sociální oblasti ve vztazích se Spojenými státy americkými

Petr Beránek: Indičtí radikální nacionalisté a hitlerovské Německo. Příspěvek k dějinám britského impéria mezi dvěma světovými válkami

Martina Soukupová: Rothermerova akce z roku 1927. Pokus o revizi trianonského míru

Aleš Bříza: Cesta z chaosu. K některým aspektům proměny německé císařské armády v republikový Reichswehr

Dušan Radovanovič: Intelektuální invaze na kontinent. Evropské vysílání BBC za druhé světové války

Ondřej Felcman: Československé Národní shromáždění v roce 1968

Daniel Povolný: První pokus Sovětů o vstup do Československa v květnu 1968

Jan Státník: Nová odborová politika jako autentický pokus o socialistickou reformu

Martina Miklová: Hnutí vysokoškolského studentstva v Brně v letech 1968-1969

Recenze a zprávy

Poslední aktualizace: 2009-02-22 17:06

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: