Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Rozvrh na zimní semestr 2008/2009

Bakalářské studium a I. cyklus magisterského studia | II. cyklus magisterského studia | Specializační přednášky | Bakalářské, výběrové a diplomní semináře | Doktorské semináře

Pokud název předmětu tvoří odkaz, vede k sylabu (pokud předmět vyučuje více pedagogů, jako např. Úvod do studia historie, k sylabům vedou odkazy pod jmény konkrétních pedagogů). Všechny sylaby je možno vyhledat také v přehledu podle vyučujících na samostatné stránce. Sylaby předmětů, jež nezajišťuje ÚSD, hledejte na stránkách příslušných pracovišť.

K dispozici jsou také studijní plány oboru historie z tzv. Karolinky, kde naleznete komentované přehledy studijních povinností.

Bakalářské studium a I. cyklus magisterského studia
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Úvod do studia historie Kubůčtvrtek14:10-15:45209
Jakubecpondělí12:30-14:05201
Jančíkúterý12:30-14:05201
Tinkováčtvrtek14:10-15:45201
Zilynskáúterý14:10-15:45201
Velekčtvrtek17:30-19:05201
Historický proseminář Klusáková / Vojtěchovskýúterý9:10-10:45209
Stellnerpondělí15:50-17:25209
Štaifpondělí10:50-12:25201
Bobkováčtvrtek12:30-14:05201
Čechurováúterý10:50-12:25201
Randákúterý15:50-17:25208
Dějiny pravěku Popelkastředa9:10-10:45200
Dějiny starověku – přednáška Prchlíkpondělí9:10-9:55301
Dějiny starověku – cvičení viz rozvrh Ústavu řeckých a latinských studií v Celetné ul.
Duchovní a materiální kultura v dějinách I (středověk a raný novověk) Bobkováčtvrtek15:50-17:25209
Duchovní a materiální kultura v dějinách II (novověk) Klusáková / Pokornástředa9:10-10:45301
Cizí jazyky viz rozvrh Jazykového centra v Celetné ul.
Dějiny správy viz rozvrh Katedry pomocných věd historických a archivního studia
Pomocné vědy historické viz rozvrh Katedry pomocných věd historických a archivního studia
Obecné dějiny středověku a) – přednáška Pickováčtvrtek12:30-14:05301
Obecné dějiny středověku a) – cvičení Drškaúterý9:10-10:45301
Drškaúterý10:50-12:25301
Drškaúterý15:50-17:25301
Pickováčtvrtek14:10-15:45301
Suchánekčtvrtek9:10-10:45209
Suchánekčtvrtek15:50-17:25301
Obecné dějiny novověku Ia) – přednáška Skřivanúterý12:30-14:05301
Obecné dějiny novověku Ia) – cvičení Kubišpondělí10:50-12:25209
Kubiščtvrtek10:50-12:25209
Tumisstředa7:30-9:05301
Tumispondělí17:30-19:05301
Županiččtvrtek9:10-10:45301
Obecné dějiny novověku IIa) – přednáška Nálevkapondělí12:30-14:05301
Obecné dějiny novověku IIa) – cvičení Horčičkastředa15:50-17:25301
Pelikánpondělí10:50-12:25301
Tumisstředa10:50-12:25209
Vojtěchovskýúterý10:50-12:25209
Vojtěchovskýstředa17:30-19:05301
II. cyklus magisterského studia
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář nejnovějších dějin
Západní Evropa mezi světovými válkami Kovářstředa10:50-12:25301
Kapitoly z dějin světové politiky 20. století Nálevkapátek12:30-14:05301
Úvod do studia nejnovějších dějin Nálevkapátek14:10-15:45301
Jihovýchodní Evropa ve 20. století Pelikánpondělí14:10-15:45301
Seminář novověkých dějin
Dějiny mezinárodního práva Horčičkastředa14:10-15:45209
Úvod do teorie a praxe diplomacie Skřivanstředa12:30-14:05301
Dějiny mezinárodních vztahů 1789-1918 Stellnerpondělí17:30-19:05209
Dějiny mezinárodních vztahů 1500-1648 Županičstředa15:50-17:25209
Seminář středověkých dějin
Středověká civilizace latinského Západu Drškačtvrtek7:30-9:05306
Úvod do studia dějin středověku Drškačtvrtek10:50-12:25306
Středověká křesťanská církev Pickovápondělí9:10-10:45201
Stát, společnost a kultura středověku Pickovápondělí10:50-12:25306
Středověká civilizace řecko-orthodoxního Východu Pickovápondělí14:10-15:45306
Seminář obecných a komparativních dějin
Vztah ekonomiky a politiky Kubišpondělí12:30-14:05209
Kultura a společnost v novověké Evropě I Klusákováčtvrtek10:50-12:25302b
Komparace politických systémů 19. a 20. století Vojtěchovskýúterý15:50-17:25302b
Specializační přednášky
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář nejnovějších dějin
Politika détente v Evropě Horčičkastředa12:30-14:05201
Na přelomu dvou epoch: Britský stát a britská společnost v 50. letech 20. století Kovářstředa14:10-15:45301
Válka v Indočíně Nálevkapátek10:50-12:25301
Blízký a Střední východ ve světové politice ve 20. století Tumispondělí15:50-17:25Celetná/105
Seminář novověkých dějin
Politika détente v Evropě Horčičkastředa12:30-14:05201
Na přelomu dvou epoch: Britský stát a britská společnost v 50. letech 20. století Kovářstředa14:10-15:45301
Francie Ludvíka XIV. Skřivanúterý14:10-15:45301
Dějiny Ruska 20. století: základní etapy historického vývoje východní Evropy ve 20. století Stellnerpondělí14:10-15:45209
Dějiny mezinárodních vztahů 1789-1918 Stellnerpondělí17:30-19:05209
Realita nebo fikce – světové dějiny ve filmu Županiččtvrtek10:50-12:25301
Seminář středověkých dějin
Chlodvíkův křest a franská společnost Drškačtvrtek9:10-10:45306
Křesťanská církev od apoštolských dob do počátků reformace Pickovápondělí9:10-10:45201
Církevní dějiny 20. století Suchánekčtvrtek12:30-14:05209
Seminář obecných a komparativních dějin
Comparative approach and the history of Europe Klusákováúterý14:10-15:45209
Kultura a společnost v novověké Evropě I Klusákováčtvrtek10:50-12:25302b
Historická statistika Kubišstředa12:30-14:05209
Komunistická hnutí v Evropě v komparativní perspektivě Vojtěchovskýúterý12:30-14:05209
Bakalářské, výběrové a diplomní semináře
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář nejnovějších dějin
Světové dějiny 20. století Nálevkapondělí10:50-12:25302a
Dějiny jihovýchodní Evropy v 19. a 20. století Pelikánpondělí12:30-14:05302a
Dějiny Blízkého a Středního východu v 19. a 20. století Tumisstředa12:30-14:05204
Dějiny Anglie (Velké Británie) a jejího impéria v 16.-19. století Kovářstředa15:50-17:25204
Seminář novověkých dějin
Velmocenská politika v Evropě 1917-1991 Horčičkačtvrtek12:30-14:05306
Zahraniční a koloniální politika velmocí 1648-1914 Skřivanstředa14:10-15:45306
Dějiny střední a východní Evropy v 18.–20. století Stellnerpondělí19:10-19:55204
Šlechta rakouské monarchie Županiččtvrtek12:30-14:05306
Seminář středověkých dějin
Stát a společnost raného a vrcholného středověku latinského Západu Drškačtvrtek10:50-12:25306
Střední a východní Evropa v raném středověku Pickovápondělí15:50-17:25306
Vybrané problémy z církevních dějin Suchánekčtvrtek14:10-15:45306
Seminář obecných a komparativních dějin
Tradiční a moderní v evropském novověku Kubišpondělí9:10-10:45302b
Hranice a identity v modernizující se Evropě Klusákováčtvrtek14:10-15:45302b
Komunistická hnutí v Evropě v komparativní perspektivě Vojtěchovskýúterý14:10-15:45302b
Doktorské semináře
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář ke světovým novověkým a nejnovějším dějinám Horčička / Kovář / Nálevka / Pelikán / Skřivan / Stellner / Županičdle dohody
Seminář ke světovým středověkým dějinám Drška / Picková / Suchánekdle dohody
Modernizace evropské společnosti: hranice a identity Klusáková / Kubišstředa14:10-15:45201

Poslední aktualizace: 2008-10-11 11:38

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: