Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Rozvrh na zimní semestr 2006/2007

Bakalářské studium a I. cyklus magisterského studia | II. cyklus magisterského studia | Specializační přednášky | Bakalářské, výběrové a diplomní semináře | Doktorské semináře

Pokud název předmětu tvoří odkaz, vede k sylabu (pokud předmět vyučuje více pedagogů, jako např. Úvod do studia historie, k sylabům vedou odkazy pod jmény konkrétních pedagogů). Všechny sylaby je možno vyhledat také v přehledu podle vyučujících na samostatné stránce. Sylaby předmětů, jež nezajišťuje ÚSD, hledejte na stránkách příslušných pracovišť.

K dispozici jsou také studijní plány oboru historie z tzv. Karolinky, kde naleznete komentované přehledy studijních povinností.

Bakalářské studium a I. cyklus magisterského studia
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Úvod do studia historie Jančíkúterý13:20-14:55201
Jakubecpondělí11:40-13:15201
Zilynská / Fantysováúterý15:00-16:35201
Tinkováčtvrtek13:20-14:55201
Historický proseminář Štaifpondělí10:00-11:35201
Kubůčtvrtek13:20-14:55Celetná / 117
Klusáková / Vojtěchovskýúterý10:00-11:35209
Kvaček / Čechurováúterý11:40-13:15201
Bobkováčtvrtek11:40-13:15201
Pullmannpátek8:20-9:55209
Dějiny pravěku  středa10:00-11:35200
Dějiny starověku – přednáška Součekpondělí9:10-9:55301
Dějiny starověku – cvičení viz rozvrh Ústavu řeckých a latinských studií v Celetné ul.
Duchovní a materiální kultura v dějinách I (středověk a raný novověk) Bobková / Drškačtvrtek16:40-18:15209
Duchovní a materiální kultura v dějinách II (novověk) Klusáková / Pokornástředa10:00-11:35209
Cizí jazyky viz rozvrh Jazykového centra v Celetné ul.
Dějiny správy viz rozvrh Katedry pomocných věd historických a archivního studia
Pomocné vědy historické - přednáška a cvičení viz rozvrh Katedry pomocných věd historických a archivního studia
Obecné dějiny středověku a) – přednáška Pickováčtvrtek13:20-14:55301
Obecné dějiny středověku a) – cvičení Drškapondělí11:40-13:15209
Drškačtvrtek11:40-13:15301
Drškačtvrtek15:00-16:35209
Pickovápondělí15:00-16:35209
Suchánekčtvrtek15:00-16:35301
Suchánekčtvrtek16:40-18:15301
Obecné dějiny novověku Ia) – přednáška Skřivanúterý11:40-13:15301
Obecné dějiny novověku Ia) – cvičení Kubišpondělí13:20-14:55209
Kubiščtvrtek11:40-13:15209
Stellnerúterý15:00-16:35209
Županičstředa15:00-16:35209
Županiččtvrtek8:20-9:55209
Obecné dějiny novověku IIa) – přednáška Nálevkapondělí11:40-13:15301
Obecné dějiny novověku IIa) – cvičení Cuhra (max. 10 studentů)pondělí11:40-13:15204
Horčičkastředa13:20-14:55201
Horčičkačtvrtek10:00-11:35301
Kovářstředa10:00-11:35301
Pelikánpondělí10:00-11:35301
Vojtěchovskýúterý15:00-16:35302b
Vojtěchovskýstředa18:20-19:55301
II. cyklus magisterského studia
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář nejnovějších dějin
Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku Cuhrapondělí8:20-9:55302a
Západní Evropa mezi světovými válkami Kovářstředa11:40-13:15209
Kapitoly z dějin světové politiky 20. století Nálevkapátek11:40-13:15301
Úvod do studia nejnovějších dějin Nálevkapátek13:20-14:55301
Jihovýchodní Evropa ve 20. století Pelikánúterý8:20-9:55301
Seminář novověkých dějin
Dějiny mezinárodního práva Horčičkastředa8:20-9:55301
Úvod do teorie a praxe diplomacie Skřivanúterý13:20-14:55301
Dějiny mezinárodních vztahů 1789-1918 Stellnerúterý11:40-13:15209
Dějiny mezinárodních vztahů 1500-1648 Županičstředa16:40-18:15209
Seminář středověkých dějin
Úvod do studia dějin středověku Drška / Pickovápondělí13:20-14:55306
Středověká civilizace latinského Západu Drškačtvrtek13:20-14:55306
Středověká křesťanská církev Pickovápondělí10:00-11:35301
Středověká civilizace řecko-orthodoxního Východu Pickováčtvrtek10:00-11:35306
Seminář obecných a komparativních dějin
Kultura a společnost v evropských dějinách Klusákováčtvrtek10:00-11:35302b
Modernity and Backwardness in East-Central Europe Klusáková / Pullmannúterý15:00-16:35301
Vztah ekonomiky a politiky Kubišstředa10:00-11:35302b
Úvod do evropských studií I. Kubišstředa11:40-13:15302b
Komparativní analýza politických systémů 19. a 20. století Vojtěchovskýstředa8:20-9:55302b
Specializační přednášky
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář nejnovějších dějin
Německo-sovětské vztahy v letech 1933-1939 Horčičkastředa15:00-16:35301
Formování britského národa. Angličané, Velšané, Skotové a Irové v 19. a 20. století Kovářstředa13:20-14:55301
Dekolonizace po druhé světové válce Nálevkapátek10:00-11:35301
Srbsko v 19. století Pelikánpondělí13:20-14:55301
Krize a rozpad jugoslávské federace Pelikánpondělí16:40-18:15301
Praha proti Římu. Československo-italské soupeření ve střední Evropě a v Podunají (1919-1938) Houskaúterý10:00-11:35301
Seminář novověkých dějin
Francie Ludvíka XIV. Skřivanstředa11:40-13:15301
Dějiny Ruska I (do 1801) Stellnerúterý13:20-14:55209
Rakouské císařství mezi Napoleonem a Bachem Županiččtvrtek10:00-11:35209
Seminář středověkých dějin
Středověká křesťanská církev Pickovápondělí10:00-11:35301
Temné dějiny církve? Suchánekčtvrtek8:20-9:55209
Seminář obecných a komparativních dějin
Modernity and Backwardness in East-Central Europe Klusákováúterý15:00-16:35301
Historická statistika Kubiščtvrtek13:20-14:55301
Komunistická hnutí v Evropě v komparativní perspektivě Vojtěchovskýúterý8:20-9:55301
Bakalářské, výběrové a diplomní semináře
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář nejnovějších dějin
Střední Evropa a komunismus 1945-1989 Cuhrapondělí10:00-11:35302a
Integrační proces v západní Evropě ve 20. století Horčičkastředa10:00-11:35306
Dějiny Velké Británie a jejího impéria v 19. a 20. století
Dějiny Spojených států amerických ve 20. století
Dějiny evropské integrace
Kovářčtvrtek9:10-10:50204
Dějiny 20. století Nálevkapondělí13:20-14:55302a
Dějiny jihovýchodní Evropy v 19. a 20. století Pelikánpondělí15:00-16:35302a
Seminář novověkých dějin
Velmocenská politika v Evropě 1917-1991 Horčičkastředa10:00-11:35306
Dějiny Anglie (Velké Británie) a jejího impéria v 16.-19. století Kovářčtvrtek9:10-10:50204
Zahraniční a koloniální politika velmocí 1648-1914 Skřivanstředa13:20-14:55306
Dějiny střední a východní Evropy v 18.–20. století Stellnerúterý16:40-18:15204
Šlechta, stát a společnost v Evropě 18.-20. století
Dvory a aliance, státy a politici: střední a východní Evropa v letech 1550-1918
Županiččtvrtek11:40-13:15306
Seminář středověkých dějin
Stát a společnost raného a vrcholného středověku latinského Západu Drškapondělí15:00-16:35306
Střední a východní Evropa v raném středověku Pickováčtvrtek15:00-16:35306
Vybrané problémy z církevních dějin Suchánekčtvrtek11:40-13:15306
Seminář obecných a komparativních dějin
Tradiční a moderní v evropském novověku Kubišpondělí10:00-11:35302b
Hranice a identity v modernizující se Evropě Klusákováčtvrtek13:20-14:55302b
Doktorské semináře
PředmětPedagogDenHodinaMístnost
Seminář ke světovým novověkým a nejnovějším dějinám Horčička / Kovář / Nálevka / Skřivan / Stellner / Županičdle dohody
Modernizace evropské společnosti: hranice a identity Klusáková / Kubišstředa15:00-16:35201

Poslední aktualizace: 2006-09-29 10:54

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: